Pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne

Wykonujemy pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne. Mają one na celu pozyskanie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym. Na ich podstawie możliwe jest sporządzenie dokładnej dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów. Do elementów inwentaryzacji powykonawczej należy również mapa opatrzona stosowną klauzulą lub oświadczeniem geodety uprawnionego, która jest potwierdzeniem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego danych i dokumentów. Dowiedz się więcej o pomiarach powykonawczych i inwentaryzacyjnych.

 

Pomiary powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza

Przed wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej należy przygotować projekt budowlany, na podstawie którego stwierdzana jest zgodność wybudowanego obiektu z projektem. Zgodnie z regulacjami prawnymi wszystkie obiekty, które wymagały pozwolenia na budowę lub zgłoszenia muszą zostać naniesione na mapę zasadniczą. Wśród tych obiektów można wyróżnić: budynki (dom, garaż), przyłącza wodne, gazowe, elektryczne, kanalizację deszczową i sanitarną, a także wjazdy i parkingi.

Jeśli chcesz zlecić pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem na ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 3/6 w Zabrzu.

Fachowe usługi geodezyjne i kartograficzne